Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel vanuit een christelijk geïnspireerde visie op mens en maatschappij uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. De stichting wil deze doelstelling verwezenlijken door:

  • Het stichten, in stand houden en exploiteren van woningen, welke voldoen aan de eisen van een goede volkshuisvesting.
  • Het stichten en/of behulpzaam zijn bij het tot stand komen van woningen in het kader van het eigen woningbezit.
  • Bij te dragen aan het tot stand komen en doen functioneren van voorzieningen, welke de leefbaarheid van de woonomgeving bevorderen, met name in Friese dorpen.
  • Het voeren van een sociaal-rechtvaardig toewijzings- en verhuurbeleid.
  • Het bevorderen van een goede communicatie met en het verlenen van inspraak van de huurders van de stichting.
  • Het samenwerken met andere stichtingen en instellingen welke zich direct of indirect bewegen op het terrein van de verbetering van de volkshuisvesting en de bewoning.
  • Het ontwikkelen van initiatieven, die dienstig zijn aan de doelstelling.