Hennepconvenant

Hennepteelt

Er zijn huurders die denken dat de kans op ontdekking van een hennepkwekerij in hun huurwoning of bijbehorende berging/garage niet zo groot is. Dat is een misverstand. Samen met gemeenten, politie en nutsbedrijven hebben woningcorporaties afspraken gemaakt om hennepteelt tegen te gaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een door alle partijen ondertekend convenant. De kans om gepakt te worden is daarmee groot. En de gevolgen voor degenen die gepakt worden zijn niet mis. Het convenant verplicht ons als woningcorporatie om standaard een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde in gang te zetten. Een huurder bij wie een hennepkwekerij wordt ontdekt verliest dan ook vrijwel zeker zijn woning! Ook bij slechts enkele planten loopt de teler al gevaar. De aanwezigheid van drie à vier planten alsmede de aanwezigheid van assimilatielampen kan al door de rechter als bedrijfsmatig worden aangemerkt. Ook hoeft de hennep niet perse in de woning te worden ontdekt. Een hennepkwekerij in een berging, garage of schuur mag ook niet.

Geen excuses
Een vaak gehoord verweer van huurders die worden gepakt is dat iemand anders de hennepkwekerij heeft aangelegd en geëxploiteerd. Dit is echter niet van belang. In artikel 7: 219 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat duidelijk vermeld dat de huurder ook verantwoordelijk is voor gedraging in de woning van anderen die zich met goedvinden van de huurder in de woning bevinden of die met goedkeuring van de huurder van de woning gebruik maken.

Ook wordt door gepakte huurders vaak als excuus gebruikt dat ze een gedeelte van de woning verhuurden of ter beschikking stelden en dat ze niet wisten wat daar gebeurde. Ook deze excuses doen er niet toe. Huurders behoren te weten wat er in de woning en eventuele bijgebouwen gebeurd.

Het excuus dat de hennepkwekerij niet in de woning is aangebracht, maar in een bijgebouw/berging/garage/schuur is evenmin relevant. Ook dat mag niet, ongeacht of er wel of niet sprake is van overlast of een gevaarlijke situatie voor omwonenden.

De vraag of stroom illegaal is afgetapt of niet, is evenmin relevant.

De huurder moet zijn huis uit
Het gevolg van gepakt worden is dat de huurder zijn woning verliest. Dit kan goedschiks of kwaadschiks. Wij geven de huurder doorgaans zelf de mogelijkheid om de huur vrijwillig op te zeggen. De huurder voorkomt daarmee een (extra) rechtszaak met alle (financiële) gevolgen van dien. Let wel: het gaat hier om een zaak die los staat van eventuele door de politie en het Openbaar Ministerie te ondernemen acties.

Wanneer een huurder niet vrijwillig de huur opzegt, spannen wij een rechtszaak aan. In de praktijk wordt een dergelijke rechtszaak nooit verloren. Dat is niet verrassend omdat het algemene uitgangspunt in Nederland is dat een hennepkwekerij in een huurwoning en/of bijgebouw voldoende reden is om de huurovereenkomst te beëindigen.

Wij kunnen als PSBwonen ontbinding van de huurovereenkomst vorderen op verschillende gronden:
– handelen in strijd met goed huurderschap (artikel 7: 213 BW);
– handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (artikel 7: 214 BW);
– handelen in strijd met de huurdersverplichtingen uit de huurovereenkomst;
– ontbinding op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (artikel 6: 265 lid 1 BW).

Consequenties voor de huurder
Wanneer een huurder uit de woning wordt gezet vanwege hennepteelt, komt hij/zij voorlopig niet meer in aanmerking voor een huurwoning van PSBWonen. Daarnaast worden zoals aangegeven tegen hem/haar stappen gezet door de politie en het Openbaar Ministerie. Wie wordt veroordeeld moet een straf ondergaan (een boete en/of gevangenisstraf) en krijgt een strafblad.

Heeft iemand aan uitkering, loopt hij/zij het risico dat deze wordt stopgezet en dat de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald.

De beheerder van het elektriciteitsnet sluit de stroom af en verwijdert de meter wanneer er is geknoeid met de aansluiting. De kosten voor heraansluiting en voor de illegaal afgetapte stroom worden op de gepakte huurder verhaald.

En de Belastingdienst controleert in veel gevallen of de inkomsten uit de hennepteelt aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Zo niet, moeten deze alsnog worden betaald, evenals een boete. In bepaalde gevallen volgt (nog) een strafrechtelijke vervolging wegens belastingfraude.

Conclusie: hennep kweken in of om een huurhuis lijkt lucratief, maar er is een grote kans om gepakt te worden en de gevolgen zijn dan erg groot! Niet doen dus!!!

Levensgevaarlijke risico’s bij teelt
Er zijn verschillende redenen waarom wij hard optreden tegen henneptelers. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat iemand een woning krijgt en zich niet aan de regels houdt, terwijl anderen op een woning wachten.

Hennepteelt brengt daarnaast schade aan het gehuurde toe. Ook zorgt een hennepkwekerij voor een negatieve uitstraling op de woonomgeving. Als PSBwonen hebben we de plicht om huurders rustig woongenot te verschaffen. Het toestaan van onwettige activiteiten die voor verloedering van de woonomgeving zorgen kan dan ook niet het geval zijn.

Voorts zorgt hennepteelt voor risico’s. In veel gevallen nemen telers letterlijk levensgevaarlijke risico’s. Het kweken van wiet vereist immers veel licht en warmte. Dit maakt dat er veel elektriciteit wordt verbruikt. Om niet op te vallen bij de energieleveranciers wordt er vaak gerommeld met elektriciteit en wordt stroom vaak illegaal afgetapt. Het risico op brand door kortsluiting of oververhitting is dan ook groot. Henneptelers brengen daarmee zichzelf en anderen in gevaar.

Heeft u een vermoeden van hennepteelt in een woning?
Wanneer u vermoedt dat er hennep wordt geteeld in een woning, kunt u dat bij de politie melden. Eenvoudige aanwijzingen kunnen zijn: stank- of wateroverlast, dichtgeplakte ramen, een abnormaal hoog elektriciteitsverbruik en een sneeuwvrij dak tussen allemaal besneeuwde daken.  Daarnaast hebben wij het vanzelfsprekend graag dat u het bij ons meldt. Dit kunt u anoniem doen wanneer u daar prijs op stelt. U kunt daarmee een bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken.